Obchodné podmienky internetového obchodu tanya-handmade.sk

Obchodné meno: TANYA-HANDMADE s.r.o.

Miesto podnikania: M. R. Štefánika 472/14, 95131 Močenok

IČO : 51479532

DIČ : 2120742514

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro. vl.č. 42085/T

Adresa pre odstúpenie od zmluvy, prípadne reklamácie: TANYA-HANDMADE s.r.o.

M. R. Štefánika 472/14

95131 Močenok

Všeobecné ustanovenia:

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Mgr. Stanislava Sabová, miestom podnikania M. R. Štefánika 472/14, 95131 Močenok (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.tanya-handmade.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, telefonicky alebo zaslaním emailu a potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho.

3. “Tovarom” sa rozumejú produkty zobrazované na internetovej stránke www.tanya-handmade.sk

4. “Objednávkou” sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý musí obsahovať informácie o kupujúcom (meno a priezvysko, úplná adresa, e-mail, tel. číslo, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia, zaplatenia a celkovú sumu ktorú kupujúci za tovar zaplatí). Za konečnú sa považuje len odoslaná a potvrdená objednávka. V prípade, že Vami objednaný tovar sa minie ešte pred skompletizovaním Vašej objednávky, budem Vás informovať e-mailom o ďalšom postupe. Objednávky prijímam aj telefonicky, alebo e-mailom.

O prijatí objednávky, ako aj o vybavení bude kupujúci informovaný na e-mail, ktorý uviedol v objednávke. Pokiaľ kupujúcemu nepríde potvrdenie objednávky, je potrebné kontaktovať predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok.

6. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra).

7. Minimálna hodnota nákupu nie je stanovená, ku každej objednávke účtujem aj náklady za doručenie.

8. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Stornovanie objednávky:

1. Kupujúci môže svoju objednávku stornovať bez udania dôvodu, najneskôr do doby vyskladnenia tovaru.

2. Objednávku je potrebné stornovať telefonicky, alebo e-mailom – treba uviesť Vaše meno, názov tovaru a číslo objednávky.

3. Ak už kupujúci zaplatil za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu vrátená na ním určený účet.

4. Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (kupujúci neodpovedá na mail, zadal chybné číslo, …)

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci, alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar, t.j. táto  lehota skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci musí pre uplatnenie na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorej je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad kupujúci nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručnia odstúpenia od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená do 14 dní, podmienkou však jedoručnie vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukázajúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

4. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru a to telefonicky, alebo emailom. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.

5. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

6. K vrátenému tovaru je potrebné doložiť aj doklad o kúpe – faktúru.

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) druhá veta zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Dodacie podmienky:

1. Dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

2. Kupujúci je informovaný o zmenách v stave objednávky.

3. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho, jeho prevzatím a zaplatením plnej ceny.

4. Tovar dodávam na celom území Slovenskej republiky.

Platba za tovar a poštovné:

Spôsob úhrady bude dojednaný v objednávke a kupujúci má možnosť platby:

1. Dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri preberaní zásielky.

2. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

Záručná doba:

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu (fyzickej osobe) záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa predaja podľa Občianskeho zákonníka.

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

3. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

4. Predmetom predaja sú šperky vyrábané ručne, nie je vždy možné vymeniť tovar za úplne totožný. Preto postup reklamácie závisí od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Reklamáciu kupujúci uplatňuje preukázateľne uvedením chyby výrobku, zaslaním tohto výrobku spolu s dokladom o kúpe (faktúra) na adresu predávajúceho. Tovar odporúča predávajúci zaslať doporučene, poprípade ešte poistiť, nakoľko neručí za jeho prípadnú stratu cestou k predávajúcemu. Zásielky na dobierku nebudú preberané.

Záručné podmienky:

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3. Výnimky zo záruky – Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym manipulovaním, používaním, skladovaním, alebo poškodením zo strany kupujúceho. Taktiež sa reklamácia nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním, poškodenia lakom, parfumom, alergickej reakcie,..

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

5. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namniesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy nemiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodtrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spôsob vybevenia reklamácie:

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel.

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia reklamácie.

5. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ochrana osobných údajov:

Pre účely zaslania tovaru je potrebné pracovať s Vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov.

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č.84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, tel. číslo.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonaniej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim, alebo ním určeným spracovateľom.

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e -shop:

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich) že dňom 1. 2. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a bezplatne, resp. s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

2. Podľa § 11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybail jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu s predávajúcim, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 eur. Právna úprava sa nevzťahuje len na spory “domáce”, ale aj na “cezhraničné”, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predlžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ustredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.skadr@soi.sk

7. Návrh môže  spotrebiteľ podať spôsobom určeným § 12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene niektorých zákonov, aj elektronickyprostredníctvom platformy riešenia sporov online (RSO) na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

8. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a spor má hodnotu vyššiu ako 20 eur.

Nie som platca DPH, ceny sú konečné.

Všetko sú ručne vyrábané výrobky, takže každý šperk je originál. Výrobky sa môžu mierne odlišovať od fotografie. Tiež treba brať na vedomie jemné farebné odlíšenie, ktoré môže byť spôsobené nastavením Vášho monitora.